pondelok, 18 február 2019

logo

1. Farby interiérové, fasádne a omietky

 • Biele interiérové farby: Primalex, Esmal, Jupol, Remal, Farmal.

 • Už namiešané: Primalex bonus color, Primalex fortissimo, Primalex inspiro, Decorhit, Remal color.

 • Tónujeme farby: oteruvzdorné, umývateľné, akrylátové fasádne, krylátové omietky - roztierané 1,5 mm, 2 mm, Aryhované 1,5 mm, 2 mm, syntetické.

 • Tónujeme podľa želania zákazníka na počkanie podľa vzorkovníkov (NCS, JUB, RAL, REMAL).

4. Laky

 • S y n t e t i c k ésprejer

 • V o d o u r i e d i t e ľ n é

 • A c e t ó n o v é

 • E p o x i d o v é

7. Tmely

 • N a  a u t á

 • D v o j z l o ž k o v é  b o d y

 • N a  d r e v o

 • S t a v b á r s k e  S o u d a l

 • D e n  B r a v e n

 • S i l i k ó n o v é  t m e l y

10. Náradie

 • Maliarske náradie: pásky, fólie, valčeky, štetce, striekacie pištole Wagner, brúsne mriežky, brúsny papier. murar
 • Murárske náradie: špachtle, lyžice, hladítka, metre, vodováhy, zrovnávacie dosky, skrutkovače, vrtáky, rezné kotúče, brúsne kotúče, rezačky na dlažbu, naberačky, nožíky, kliešte, kladivá, lopaty, krompáče, špárovacie krížiky, pílky na kvádre, náradie na sadrokartón, fúriky.

13. Rebríky

 • Hliníkové schodíky a rebríky Alve
 • Hliníkové pojazdné lešenia
 • Drevené rebríky

rebrik2. Farby na drevo a kov

 • Základné: syntetické, acetónové, polyuretánové, vodouriediteľné, epoxidové.

 • Vrchné:

 • Základné a  vrchné v jednom: Alkyton, Synta dva v jednom.

5. Riedidlá

 • S y n t e t i c k é

 • A c e t ó n o v é

 • P o l y u r e t á n o v é

 • E p o x i d o v é

 • I n é: technický benzín, toluén, perchlóretylén, peroxid vodíka.

 • P o l y u r e t á n o v é

8 Autopotreby

 • M i e š a n i e  a u t o l a k o v

 • A u t o k o z m e t i k a

 • S p r e j e  a  t m e l y

 • P o t r e b y  p r e  l a k i e r n i k o v

 • Š k r a b k y

 • Š p o n g i e

11. Elektronáradie

 • V ŕ t a č k y vrtac
 • B r ú s ky
 • P í l y
 • K o m p r e s o r y
 • S p á j k o v a č k y

14. Záhradkárske potreby

 • P o s t r e k y
 • H n o j i v á
 • K v e t i n á č e
 • Z e m i n a
 • M u l č o v a c i a  k ô r a
 • N e t k a n á  t e x t í l i a
 • Z á h r a d n é  n á r a d i ehrable, motyky, lopaty, sekery, oberáky.hnojar
 • T i e n i a c e  t k a n i n y
 • R á k o s o v é  p l e t i v á
 • J a z i e r k o v é  f ó l i e
 • B a z é n o v á  ch é m i a

3. Lazúry

 • Syntetické lazúry: tenkovrstvé - Lazurol classic, Chemolux a hrubovrstvé - Belinka, Lazurol Gold, Chemolux extra, Johnson´s.

 • Vodouriediteľné lazúry: Pam Lazex.

 • Napúšťadlá proti drevokaznému hmyzu: Bochemit, Krovsan, Rocon.

lepidlo6. Lepidlá

 • C e y s

 • Ch e m o p r é n

 • D u v i l a x

 • P a t e x

 • D e n  B r a v e n

 • S o u d a l: v tubách, kartušiach.

9. Tekuté lepenky

 • T e k u t é  l e p e n k y

 • A q u a i z o i l

 • P á s k y

upratov12. Drogéria

 • Č i s t i a c e  p r o s t r i e d k y
 • M e t l y
 • Z m e t á k y
 • H a n d r y
 • K e f y
 • S á č k y  d o  k o š a
 • O b r u s y
 • V r e c i a

© Copyright 2010, oficiálne stránky firmy MGS COLOR-GARDEN, aktualizované 1. 9. 2018